سنگ سبز + سنگ سفید

سنگ سبز + سنگ سفید

سنگ سبز + سنگ سفید

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

نمای شسته ستون ویلا با استفاده از سنگ سبز + سنگ سفید + پودر جوشقان

سنگ گردویی + سنگ کریستال

سنگ گردویی + سنگ کریستال

سنگ گردویی

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

نمای شسته ساختمان با استفاده از سنگ گردویی + پودر گردویی + سنگ کریستال + پودر جوشقان

سنگ جوشقان

سنگ جوشقان

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ جوشقان سایز ۴

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود