پودر رنگی + لیمویی

پودر رنگی + لیمویی

پودر رنگی

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

نمای شسته ستون پارکینگ با استفاده از سنگ لیمویی + پودر لیمویی + سنگ کریستال + پودر جوشقان

 

سنگ قرمز + پودر رنگی

سنگ قرمز + پودر رنگی

نمای شسته

تهیه و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

نمای شسته ساختمان با استفاده از سنگ قرمز + سنگ سیاه + سنگ سفید + پودر جوشقان

سنگ کریستال + شیشه

سنگ کریستال + شیشه

سنگ کریستال

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

نمای خانه با استفاده از سنگ کریستال + سنگ قرمز + پودر جوشقان + شیشه

سنگ جوشقان + سنگ جگری

سنگ جوشقان + سنگ جگری

سنگ جوشقان

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

نمای شسته ویلا با استفاده از سنگ کریستال + سنگ جگری + پودر جوشقان

سنگ سیاه

سنگ سیاه

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ سیاه سایز ۱٫۵

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود

سنگ جوشقان

سنگ جوشقان

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ جوشقان سایز ۱٫۵

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود

سنگ کریستال

سنگ کریستال

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ کریستال سایز ۴

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود

پودر قرمز

پودر قرمز

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

پودر قرمز

از این پودر برای نمای شسته و تگری زدن استفاده میشود

سنگ اجیلی

سنگ اجیلی

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ اجیلی سایز ۱٫۵

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود

سنگ سبز

سنگ سبز

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ سبز سایز ۱٫۵

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود